Dariusz   Kruglej

 

 

 

Doświadczenie  zawodowe

 

 

2006- 2007

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  Idea  S.A.

 

spółka świadczy usługi z zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Łączna wartość zarządzanych aktywów wynosi ponad 300 mln zł. Towarzystwo zarządza Funduszem Akcji , Funduszem stabilnego wzrostu, Funduszem rynku pieniężnego, Specjalistycznym Funduszem rynku pieniężnego Premium, Funduszem obligacji, Funduszem Surowcowym i Funduszem Globalnym

 

zajmowane stanowiska :  Wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy

 

 

2004 –.2006

Zakłady Gumowe Bytom SA  

Grupa Kapitałowa Eurofaktor S.A.

 

spółka zajmuje się produkcją taśm przenośnikowych gumowych i PCV. Jest jednym z trzech podmiotów działających w tym segmencie w Polsce. Zatrudnienie: 300 osób. Wielkość sprzedaży  80 mln zł, zysk 5,4 mln zł.

 

Zajmowane stanowisko :  Członek Zarządu ds. produkcji i finansów

                                                                                                                     

Zakres obowiązków:

Nadzór nad pionem produkcyjnym (działy: technologiczny, produkcji, utrzymania ruchu, magazyn) oraz finansowym, księgowym i informatyki.

Główne, zrealizowane zadania :

a)      poprawa i stabilizacja jakości wyrobów (wprowadzenie systemu identyfikacji i analizy jakości wyrobów) wprowadzenie systemu motywacyjnego - uzależniającego wysokość premii od jakości i wydajności pracy;

b)      zwiększenie wydajności produkcji  - poprzez wprowadzenie mechanizmów optymalizacji planowania produkcji oraz motywacyjnego systemu wynagrodzeń;

c)      redukcja kosztów zużycia energii (pary technologicznej oraz prądu poprzez obniżenie kosztów zakupu pary, zoptymalizowanie czasu pracy maszyn, wprowadzenie zmianowej pracy powiązanej ze zmiennymi kosztami prądu w zależności od taryfy);

d)      optymalizacja kosztów zakupu surowców. Wskaźnik materiałochłonności spadł o 4% pomimo wzrostu cen surowców ropopochodnych.

e)      przygotowanie do realizacji procesów remontów i inwestycji. Przeprowadzenie naboru pracowników do Zespołu i opracowanie planu inwestycyjnego

f)        wdrożenia mechanizmów kontrolingu w spółce

g)      restrukturyzacja finansów, na początku 2005 roku spółka posiadała większość zobowiązań przeterminowanych, banki nie kredytowały bieżącej działalności. Na koniec 2005 roku zobowiązań przeterminowanych nie występowały a spółka posiadała linie kredytowe i gwarancyjne w dwóch bankach.

h)      Przygotowanie do wdrożenia systemu MRP (przygotowanie opisu wymagań jakie spółka ma na polu IT) przeprowadzenie przeglądu kilku konkurencyjnych systemów IT dla firm branży produkcyjnej.

                                                                                                                       

 

2001 - 2004

Farmacol  Grupa Kapitałowa 

spółka świadczy usługi dystrybucji farmaceutyków, posiada 17% udział w rynku dystrybucji aptecznej, zajmuje 50 miejsce w rankingu największych firm w Polsce, w skład grupy wchodzą: Farmacol S.A., Cefarm Szczecin S.A., Cefarm Wrocław S.A., Cefarm Warszawa S.A., Cefarm Kielce S.A., Eskulap sp.z oo, Farmacol II sp.z oo, PGA S.A.,

Przychody GK  wyniosły w 2004 roku 2,8 mld zł, zysk netto 61 mln zł  zł, Grupa zatrudniała 2,8 tys pracowników.

 

zajmowane stanowiska:

-  Wiceprezes Zarządu ds. Restrukturyzacji i Rozwoju

-  Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

                                                                                                                     

Zakres obowiązków:

Nadzór nad pionem finansowym, księgowym, informatyki, biurem zarządu, biurem organizacyjno - prawnym, biurem administracyjno-inwestycyjnym, biurem zarządzania zasobami ludzkimi oraz działalnością socjalną – hotelem i restauracją.

Przedmiot pracy:

Nadzór właścicielski i restrukturyzacja Grupy Kapitałowej, sporządzanie krótko- i średnioterminowych planów rozwoju i planów finansowych, analiza efektywności inwestycji, akwizycje kapitałowe, kontrola płynności finansowej, monitoring windykacji należności, współpraca z bankami finansującymi, wdrażanie systemów informatycznych, prowadzenie relacji inwestorskich,  wprowadzanie procedur organizacyjnych.

 

 

Największe osiągnięcia:

- osiągnięcie najwyższej dynamiki przychodów i zysku wśród publicznych spółek z branży dystrybucji farmaceutycznej oraz uczestniczenie w 4-krotnym zwiększeniu wartości rynkowej Farmacol S.A. (w przeciągu 3 lat),                                                                                           

- doprowadzenie do akwizycji Cefarmu Warszawa S.A. tj. do  transakcji o wartości ponad 92 mln zł, prowadzenie negocjacji ze Skarbem Państwa i organizacjami związkowymi.

 

 

2000-2001

Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. 

spółka świadczy usługi z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego i przemysłowego (kapitał własny  w 2001 roku : 7 mln zł, sprzedaż 64 mln zł)

 

zajmowane stanowisko – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

 

Zakres obowiązków i przedmiot pracy:

-          restrukturyzacja organizacyjna, zatrudnienia i majątkowa (w ramach restrukturyzacji spłaszczono strukturę organizacyjną, stan zatrudnienia, w wyniku reorganizacji zmniejszył się o ponad 200 osób, tj. o ok. połowę stanu pierwotnego),

-          planowanie krótko- i długoterminowe, budżetowanie kontraktów budowlanych, sprawozdawczość (w tym w ramach grupy kapitałowej Mostostal Kraków S.A. i Budimex S.A.)

-          zarządzanie płynnością finansową,

-          windykacja wierzytelności,

-          nadzór nad działami: księgowości, kontrolingu, zaopatrzenia i administracyjnym (w tym zarządzanie majątkiem nieprodukcyjnym),

-          nadzór nad spółkami z Grupy Kapitałowej.

 

 

1999 - 2000

Alupol Sp. z.o.o. Grupa Kapitałowa Kęty

 

spółka zajmuje się produkcją wielowarstwowych opakowań giętkich, folii polietylenowej dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i tytoniowego. Jest jednym z głównych dostawców na rynku polskim. Spółka zależna (100% kapitału) od ZML Kęty S.A., działa w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Tychach (kapitał własny w 2000 r : 55 mln zł, sprzedaż 120 mln zł)

 

zajmowane stanowisko - Główny Kontroler Ekonomiczny

 

Zakres obowiązków i przedmiot pracy:

kierowanie działem finansowym i kontrolingu, wdrażanie zasad rachunkowości zarządczej, tworzenie budżetów krótko-terminowych i planów rocznych, analiza i kontrola kosztów, kontrola płynności finansowej, współpraca z działem inwestycji, sprawozdawczość i raportowanie w ramach Grupy Kapitałowej Zakładów Metali Lekkich “Kęty” SA, kalkulacje ofertowe i wynikowe, współpraca we wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy MRPIII - Baan.

 

 

1995 - 1998

ING Bank Śląski SA 

Departament Inwestycji Kapitałowych

 

Zajmowane stanowisko - Kierownik Zespołu Analiz Finansowych

 

Zakres obowiązków i przedmiot pracy:

nadzór i kierownictwo nad realizowanymi projektami inwestycyjnymi. Analizy finansowe przedsiębiorstw, oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, plany biznesu, wyceny przedsiębiorstw, monitoring kondycji finansowej i nadzór właścicielski nad spółkami z portfela inwestycji kapitałowych BSK SA, uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, utrzymywanie kontaktu z inwestorami, analizy fundamentalne poprzedzające zaangażowanie kapitałowe, gwarantowanie emisji akcji, fuzje i przejęcia, doradztwo przy pozyskiwaniu przez przedsiębiorstwa kapitału poprzez emisję akcji.

 

 

  dodatkowe  funkcje

W latach 2001 – 2004:

 

Cefarm Warszawa S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Cefarm Kielce S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Cefarm Wrocław - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Cefarm Szczecin S.A. - Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Farmacol II Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

PGA S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

 

Grodno II Sp. z o.o.  Prezes Zarządu                                         2000 – nadal

 

Śląski Dom Inwestycyjny Elimar S.A. – Członek Rady Nadzorczej

 

Praca w charakterze konsultanta  (analizy finansowe i restrukturyzacyjne, plany biznesu):

·       Zakład Usługowo-Consultingowy BUDOSERWIS Sp. z o.o.

·       Ekos sc – Katowice

 

Publikacje

Rzeczpospolita  nr 4317     “Czy kredyt może być tańszy ?”

Gazeta Bankowa   nr 43/98 “Cel nade wszystko. Czy mechanizmy motywowania zarządów firm w USA można zastosować w Polsce?”  

Rynek Kapitałowy nr 137/02 „Silny sektor w ciężkich czasach”

Wykształcenie

1999 - 2000

Studia Podyplomowe oparte na strukturze MBA

(patronat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

1992 - 1995

Akademia Ekonomiczna w Katowicach                                                   

studia magisterskie (5 lat)

Finanse i bankowość, specjalizacja: rachunkowość

1989 - 1994

Uniwersytet Śląski w Katowicach

studia magisterskie  (5 lat)

Projektant systemów informacyjno-informatycznych

 

Przebyte  szkolenia

Z zakresu prawa, finansów i zarządzania:

Ukończony egzaminem kurs specjalistyczny nadzorowany przez Ministra Przemysłu i Handlu, dla kandydatów na członków rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa,

 

Bankowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - seminarium organizowane przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów,

 

Emisja Obligacji, seminarium organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości

 

Corporate finance - szkolenie organizowane przez Gdańską Akademię Bankową przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową,

 

Equity analysis - seminarium organizowane przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i  Finansów,

 

Emisja Akcji , seminarium organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości,

 

Fuzje i przejęcia kapitałowe, seminarium organizowane przez Fundację Rozwoju  Rachunkowości,

 

Ukończony egzaminem kurs specjalistyczny w zakresie szacowania nieruchomości organizowany przez Agencję Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa “PROMIKS” sp. z o.o.

 

ISO 2001 – Konferencja

 

Negocjacje z trudnym partnerem Prospero Business Training

 

 

Zainteresowania   zawodowe

RYNEK FINANSOWY I KAPITAŁOWY, CONTROLLING, FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, TWORZENIE WARTOŚCI FIRMY, METODY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW, RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, TRANSAKCJE MBI , INWESTYCJE VENTURE CAPITAL

 

 

Hobby

PŁYWANIE, MUZKA I KSIĄŻKA, JAZDA MOTOCYKLEM, HIPPIKA